Home 9 Onze school 9 Kleuterklas

Kleuterklas

Spel is van groot belang in de kleuterklas

De kleuters vormen een heterogene leeftijdsgroep van 4 tot 6 jarigen.
De inrichting van de kleuterklas kenmerkt zich door een geborgen en huiselijke omgeving waarin bewust gekozen is voor houten meubilair en zachte kleuren. Het natuurlijke spelmateriaal nodigt de kinderen uit om hun fantasie en zintuigen te ontwikkelen, zoals stenen, schelpen, houten blokken en de uitnodigende speelhoeken. De natuurlijke materialen worden in het spel omgezet tot betekenisvolle objecten. Zo worden de blauwe doeken en de blokken een zee met vissen, zijn de kisten de bootjes en de houten stokken de hengels.

Vanuit onze vrijeschoolvisie ligt de nadruk in de kleuterklas op het spelen. Dit ‘vrije’ spel schept ruimte voor eigen fantasie en verbeeldingskracht. Kleuters leren vanuit nabootsing, door zintuiglijke ervaringen, spel en beweging. Dit legt een basis voor het leren op latere leeftijd. Spelenderwijs leert de kleuter allerlei begrippen die voorwaarden scheppen voor het reken- en taalonderwijs. Daarnaast zijn er de geleide spelvormen en gezamenlijke activiteiten waarin er wordt gespeeld en gezongen in de sfeer van een kringspel, het uitbeelden van een sprookje, een jaarfeest of een ambacht.

Ritme en regelmaat zijn erg belangrijk voor kleuters: het biedt houvast en vertrouwen.
Het ritme van de dag vormt de leidraad door de kleutertijd. Specifieke activiteiten op vaste dagen zorgen voor een weekritme, zoals broodbakdag en bosdag. Het jaarritme wordt gevormd door de seizoenen en de bijbehorende jaarfeesten. De kleuterjuf neemt de kleuters dagelijks liefdevol mee in het ritme van de klas. Zij is een wezenlijk voorbeeld voor de kleuters. Ze besteedt aandacht aan de dagelijkse handelingen en de inrichting van het klaslokaal, zoals het verzorgen van een tafeltje met producten uit het seizoen. Wanneer de kleuters aan het begin van de herfst appels en noten rapen, wordt de oogsttijd ook zichtbaar op de seizoenstafel.

Overgang kleuterklas naar klas 1, leerrijpheid
De kleuterjuffen volgen de kleuters gedurende de kleuterschoolperiode en nemen hen intensief waar op het gebied van motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en wilsontwikkeling. De school volgt het kleutervolgsysteem voor vrijescholen dat uitgegeven is door BVS-schooladvies. Ouders worden door middel van ouderavonden en oudergesprekken op de hoogte gesteld van de (leerrijpheids)ontwikkeling van hun kleuter. De kleuterjuffen kunnen, samen met de intern begeleider, het advies geven voor een kleuterverlenging. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met ouders. Het uiteindelijke besluit ligt bij school.