Home 9 Ons onderwijs 9 Ondersteuning

Ondersteuning

Onze visie geeft richting aan de visie op de ontwikkeling van kinderen. Het geeft handvatten voor zowel onze pedagogische als didactische benadering in het onderwijs op onze school.

Aan de hand van het leerlingvolgsysteem, genormeerde toetsen en leerrijpheid kunnen leer- en ontwikkelingsvragen rond een kind gesignaleerd worden. Ook ouders kunnen problemen of vragen bij hun kind tegenkomen en deze aan de leerkracht en intern begeleider kenbaar maken. Kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, worden met de ouders en de intern begeleider besproken.

Om de leerlingenondersteuning en begeleiding in goede banen te leiden wordt er structuur aangebracht door middel van een ondersteuningsplan. Door dit systeem steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren wil onze school invulling geven aan haar verantwoordelijkheid voor goede leerlingenondersteuning. De mate waarin onze school tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind, wordt bepaald vanuit zienswijze dat het kind een individu is binnen de gemeenschap (klas). Hierbij wordt altijd gekeken naar een balans tussen de draagkracht en draaglast van het kind, de leerkracht en de klas.

Bekijk het schoolondersteuningsprofiel (PDF)