Home 9 Aanmelden 9 Aannamebeleid

Aannamebeleid

Aannameprocedure kleuterklas kind jonger dan 4 jaar

Officieel aanmelden kan zodra een kind 3 jaar oud is en vanaf dan geldt het toelatingsbeleid van onze school.
Gezien de grote interesse voor onze school hanteren wij een belangstellingslijst voor kinderen jonger dan 3 jaar. Zolang een leerling op de belangstellingslijst staat is hij/ zij niet aangemeld.

Mochten de kleuterklassen vol zitten, dan hanteren wij een wachtlijst, waarbij criteria voor plaatsing zijn: broertjes/zusjes op school, onderschrijving van de onderwijsvisie en volgorde van aanmelding.

Wanneer het kind geplaatst kan worden, zal zo’n 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt, een kleuterjuf contact opnemen en een afspraak voor een oudergesprek met jullie maken. De ontwikkeling van jullie kind wordt besproken en er worden praktische afspraken gemaakt.

Aannameprocedure zij-instroom kleuterklas/onderbouw kind ouder dan 4 jaar

Aanmeldingen zij-instroom
Gaat jouw/jullie kind al naar school en wil je het graag op onze school plaatsen? Vier keer per jaar vermelden wij op deze pagina in welke klassen wij plek hebben voor nieuwe leerlingen, zij-instromers (kleuters die al naar school gaan en basisschoolleerlingen). Is er een plek in de juiste klas, dan kunnen ouders hun bij ons aanmelden per e-mail. Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom- aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben. Daarnaast is de onderschrijving van onze onderwijsvisie en het kunnen voldoen aan de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte van het kind op basis van ons schoolondersteuningsprofiel, voorwaarde voor aanname.

Op onderstaande vrijdagen vermelden wij ’s ochtends of er plekken beschikbaar zijn in onze klassen. U kunt uw kind, op die vrijdag vanaf 09:00 uur en uiterlijk de maandag daarop tot 17:00 uur, bij ons aanmelden.

vrijdag 31 mei ’24 9:00 uur – maandag 3 juni 17:00 uur (voor instroom na de zomervakantie)

Stuur jullie reactie binnen bovenstaande termijn per e-mail naar: .

  • Vermeld de naam en de geboortedatum van het kind,
  • voor welke klas de aanmelding is en
  • vermeld ook duidelijk de huidige school van het kind
  • en jullie telefoonnummer.

Binnen een week krijgen jullie per e-mail bericht of de aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling. We hanteren geen wachtlijst.

Wanneer een aanmelding in behandeling wordt genomen

  • Oudergesprek: De schoolleider of intern begeleider zal contact opnemen en een afspraak voor een (telefonisch) oudergesprek maken. De ontwikkeling van het kind tot nu toe en de motivatie voor de vrijeschool worden hierin besproken.
  • Contact huidige school: Voorafgaand aan de meeloopdagen wordt, alleen met toestemming van jullie als ouders, contact opgenomen met de huidige school. Het beeld van de school over de ontwikkeling van het kind en de leerresultaten geven belangrijke informatie. Zodoende kunnen wij inschatten of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind.
  • Meeloopdagen: Gedurende twee tot drie dagen komt het kind op bezoek in zijn nieuwe klas. Het kind kan zo kennismaken met de leerkracht, de toekomstige klas en het vrijeschoolonderwijs. De leerkracht en intern begeleider krijgen een eerste indruk hoe het kind op de lesstof en zijn klasgenoten reageert.
  • Besluit: Op basis van de informatie uit het oudergesprek, de meeloopdagen en van de huidige school, besluiten wij na intern overleg, het kind wel/niet aan te nemen.

Contact
Vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met Ilse van Kuik en Renate Brouwers van onze administratie via: of bel naar: 076 571 36 46