Ondersteuning en begeleiding leerlingen

In de dagelijkse praktijk van het lesgeven krijgt iedere leerkracht te maken met kinderen die specifieke hulp behoeven. Deze kinderen lukt het niet om zich zonder hulp de ontwikkelingsstof van het betreffende leerjaar eigen te maken. Naast de ondersteuning die door de eigen klassenleerkracht wordt aangeboden, is op onze school een ondersteuningsteam werkzaam.

Onze visie op ondersteuning is gebaseerd op de uitgangspunten van de 1-zorgroute. De Rudolf Steiner School werkt handelingsgericht en opbrengstgericht. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen tussen leerlingen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden dat dit mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten de leerlingen daarom goed kennen om te kunnen vaststellen wat de onderwijsbehoeften zijn. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden in hun ontwikkelingsproces. Daar waar nodig volgt ondersteuning en begeleiding.

Vaststellen van doelen
De onderwijsinspectie heeft doelen vastgesteld die leerlingen moeten halen op de toetsen van het Cito LOVS (Leer en Ontwikkeling Volg Systeem). Dit zijn minimumdoelen. Daarnaast hebben wij schoolnormen vastgesteld. Deze doelen streven we na om de huidige opbrengsten te verhogen.

De extra zorg die ze nodig hebben kan de volgende gebieden bestrijken;
●  het cognitieve gebied: bijvoorbeeld leesproblemen;
●  het gevoelsmatige, ook sociaal-emotionele gebied: bijvoorbeeld agressiviteit of faalangst;
●  het motorische gebied: bijvoorbeeld kinderen met schrijfproblemen.