Alle kansen in het voortgezet onderwijs

Na de zesde klas gaan leerlingen elk hun eigen weg. Naast de talrijke reguliere scholen voor voortgezet onderwijes biedt de regio Breda ook voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo (g/tl) op het Michaël College. De ervaring leert dat leerlingen van de vrijeschool gezien worden als zelfstandig en sociaal. Ze vinden daardoor prima aansluiting en behalen veelal bovengemiddelde resultaten in het voortgezet onderwijs.

Resultaten en uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De Rudolf Steiner School neemt al jaren deel aan de drempeleindtoets en hanteerde daarnaast in het kader van het Leerlingvolgsysteem (LVS) methode-onafhankelijke toetsen om de tussentijdse vorderingen en onderwijsopbrengsten op individueel, groeps- en schoolniveau te kunnen volgen. Sinds een aantal jaar wordt ook de Cito-eindtoets afgenomen.
Hieronder zijn meerjarige scores van de school weergegeven. De Rudolf Steiner School hanteert als ambitieniveau voor de eindtoets dat de scores op of boven het landelijk gemiddelde liggen.