Een eigentijdse visie op het vrijeschoolonderwijs

In het vrijeschoolonderwijs wordt uitgegaan van het feit dat niet alleen cognitieve kennis van belang is, maar ook ontplooiing van creativiteit en sociale vaardigheden. Zo leert het kind niet alleen zijn hoofd (denken) gebruiken, maar ook zijn hart (voelen) en handen (willen). Ons hoger doel, dat wat ons bestaansrecht geeft, is dan ook als volgt omschreven: wij bieden primair onderwijs, vanuit antroposofische visie, waarbinnen wij, vanuit een veilige, uitdagende omgeving, het kind leren het denken, voelen en willen te ontwikkelen om evenwichtig zijn weg te kunnen vinden in de wereld van nu en straks.

De vrijeschool wil meer zijn dan een leerinstituut. Zij wil samen met de ouders kinderen opvoeden tot mensen die:
• geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen en daar plezier aan beleven;
• idealen hebben en de wil om die vorm te geven;
• zich betrokken voelen bij anderen;
• zich een eigen gefundeerd oordeel kunnen vormen;
• hun eigen mogelijkheden kunnen ontplooien.

Het vrijeschoolonderwijs wordt gegeven vanuit een eigen methodiek. Hierbinnen richten wij ons sterk op het individuele kind, door niet alleen te kijken naar wat het kind kán, maar vooral naar wie hij ís. Door waar te nemen wat de leerling als individu of de klas als groep vraagt, kan de leerkracht tot de juiste aanpak komen. Het leerplan is daarbij de leidraad. We schenken aandacht aan hoofd, hart en handen en bieden kinderen de mogelijkheid te experimenteren met verschillende vormen van leren. Hierbij geeft het klassikale onderwijs ingang om ook de sociale ontwikkeling te voeden. Het leerplan is afgestemd op de ontwikkelingsfasen van het kind.