Een eigentijdse visie op het vrijeschoolonderwijs

Missie;
Het vrijeschoolonderwijs en de leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend, in wetenschappelijke, kunstzinnige, spirituele en maatschappelijke betekenis. Wij hechten veel waarde aan de eigen ontwikkelingsweg van de leerkracht, die voor de klas het voorbeeld is. Jezelf lerend opstellen als basis om het leerproces bij de kinderen te stimuleren.
Rudolf Steiner, de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs, omschreef in 1919 dat het onderwijs zou moeten uitgaan van wat in de kinderen ontwikkeld kan worden. Alleen daardoor kan de maatschappij voortdurend vernieuwd worden op basis van de idealen van de opeenvolgende generaties.
Deze zienswijze omvat de kern van de missie van onze school: kinderen zo richting hun volwassenheid begeleiden dat zij als vrij denkende, voelende en strevende mensen de maatschappij kunnen vormgeven, op basis van hun veerkracht en eigen idealen.

Visie
In het vrijeschoolonderwijs vormen de ontwikkelingsfasen van het kind het uitgangspunt van het leerplan. Deze ontwikkelingsfasen gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. Dit mensbeeld heeft betrekking op ontwikkeling van de mens en het vormgeven van zijn eigenheid. De opvoeding, waar het onderwijs nadrukkelijk deel van uitmaakt, dient erop gericht te zijn de opgroeiende mens zijn mogelijkheden te laten ontwikkelen en te leren omgaan met zijn beperkingen. Tegelijk proberen leerkrachten de sluimeren - de voornemens en idealen tot bewustzijn te wekken bij de kinderen. Deze visie geeft richting aan de visie op de ontwikkeling van kinderen. Het geeft handvatten voor zowel onze pedagogische als didactische benadering in het onderwijs op onze school.

Lees meer in de Schoolgids
icon pdf txt Download in 'PDF' formaat.